Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2012

volleyball
Szczęście jest w sporcie nieodzowne. Przez połowę mojej przygody z siatkówką go nie miałem. Teraz faktycznie czuję się szczęściarzem. Cóż innego mogę powiedzieć, skoro kiedyś od takich zawodników jak Piotrek Gruszka brałem autografy, a teraz są moimi kolegami nie tylko w trakcie zgrupowań czy meczów.
— Michał Kubiak
Reposted bywetryagainmaddawonderlands
volleyball
Robię to, co kocham i jeszcze mi za to płacą. Nie muszę wstawać o szóstej rano, odbębniać gdzieś ośmiu godzin i wracać niezadowolony do domu.
— Michał Kubiak
Reposted bywetryagaindominikadzmaddanotforgetmekolektywkacrewgreen-raintocoulotneYourock66wonderlandsredstripesplugssniewartozyctylkodlasiebiezwerbowanagoszkotimetobeginmirabellbangbangyouredead
volleyball
Osobiście nie obawiam się nikogo bo dla mnie nie ma człowieka, którego mógłbym się obawiać.
— Michał Kubiak
Reposted bywetryagainlalunaatrantano-nameeffyyffemirabellwonderlands
volleyball
Na boisku niby z jakiej racji miałbym komuś odpuszczać, bo ma takie, a nie inne nazwisko? Ja nie mam żadnych przeszkód, nie mam żadnych barier. Chcę wygrywać z każdym, jak każdy sportowiec.
— Michał Kubiak
Reposted bywetryagaintocoulotnewonderlandsmirabell
volleyball
0087 16a0 500
Reposted bytocoulotnemirabellYourock66wonderlands
volleyball
0078 9c8d 500
Reposted bywetryagainOkruszek1988madeleineetocoulotnemirabellwonderlandsfairylandDontworry
volleyball
0068 a033 500
Reposted byIlosemysensespurple-elephanttocoulotnewonderlandsDontworry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl